เมนูหลัก

แผนพัฒนาเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรม / ผลงาน

1 2 3 26

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

20 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง ผลการสรุปการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566
11 ตุลาคม 2566 ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับพ่อแม่พี่น้อง ในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย ด้วยนะคะ # แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย (8 ต.ค.2566) ที่ผ่านมา #รอบแรก วันที่ 1-7 ต.ค.2566 #รอบสอง วันที่ 9-15 ต.ค.2566
3 ตุลาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง การใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่
1 กันยายน 2566 ประกาศเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
25 กรกฎาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 กรกฎาคม 2566 รายงานข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนาน้อย ปี 2566

งานจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศราคากลาง /

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

1 กันยายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างบ้านนางมะลิ เวฬุริยพงศ์) หมู่ 2 ตำบลนาน้อย
1 กันยายน 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(บริเวณซอยข้างบ้านนายสมเพชร กองละ) หมู่ 3 ตำบลนาน้อย
18 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณหลังวัดนาราบ) หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
7 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ( โครงการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านนายชด เรือนดวงจันทร์ ) หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
25 กรกฎาคม 2566 รายงานข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนาน้อย ปี 2566
14 กรกฎาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาน้อย
2 มิถุนายน 2566 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณหน้าบ้านนายพุธ วงค์เวษ) หมู่ที่ 4 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
2 มิถุนายน 2566 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณหน้าบ้านนายฉัตรชัย ละพรม) หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
2 มิถุนายน 2566 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณนานางบุษบา เวฬุริยพงศ์) หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
2 มิถุนายน 2566 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณหน้าบ้านนายสินสมุทร ใจตุ้ย) หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
24 มกราคม 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
25 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณซอยเทศบาล 5 และบริเวณซอยเทศบาล 17 หมู่ 1 บ้านนาราบ ตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
9 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณซฮยเทศบาล 5 และบริเวณซอยเทศบาล 17) หมู่ที่ 1 บ้านนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
1 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์คอนกรีต (บริเวณซอยเทศบาล 5 และบริเวณซอยเทศบาล 17) หมู่ที่ 1 บ้านนาราบ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

หนังสือราชการจาก สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/11/2566หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]กศ.มท 0816.3/ว479917/11/256617/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกพส.มท 0810.8/ว469613/11/256613/11/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5กค.มท 0803.4/ว424216/10/256616/10/2566
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566กสธ.มท 0819.3/ว496328/11/256628/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566กสธ.มท 0819.3/ว496828/11/256628/11/2566
แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claimกสธ.มท 0819.3/ว496228/11/256628/11/2566
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมกสธ.มท 0819.3/1713928/11/256628/11/2566
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)กสว.มท 0820.4/ว494227/11/256628/11/2566
ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สน.บถ.มท 0809.3/ว495127/11/256628/11/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/16936-1700227/11/256628/11/2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567กสธ.มท 0819.2/ว494727/11/256628/11/2566
แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Election Information System (ELE)) [เอกสารแนบ]กต.มท 0818.3/ว491523/11/256628/11/2566
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกศ.มท 0816.4/ว494827/11/256627/11/2566
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566กสธ.มท 0819.3/ว493624/11/256627/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์กสธ.มท 0819.3/ว485323/11/256627/11/2566
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1กสธ.มท 0819.2/ว482920/11/256627/11/2566
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกศ.มท 0816.3/ว1150824/11/256624/11/2566
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูลกพส.มท 0810.8/ว491423/11/256624/11/2566
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [บัญชีแนบท้าย]กสว.มท 0820.4/ว490223/11/256623/11/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯกสธ.มท 0819.2/ว491123/11/256623/11/2566

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 97126ทั้งหมด:
  • 12วันนี้:
  • 72เมื่อวานนี้:
  • 453สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 2586ต่อเดือน:
  • 63ต่อวัน:
  • 1ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 23 มกราคม 2019เริ่มนับ: