เมนูหลัก

แผนพัฒนาเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรม / ผลงาน

1 2 3 23

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

28 พฤศจิกายน 2565 แจ้งประชาสัมพันธ์ จดทะเบียนพาณิชย์แล้วไม่ติดตั้งป้าย (ชื่อร้าน) ❌❌ มีโทษปรับ 200 บาท❌❌
22 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
18 พฤศจิกายน 2565 ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
8 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง การใช้แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
1 ตุลาคม 2565 ประกาศแผนการจัดเก็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

งานจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศราคากลาง /

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือราชการจาก สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/11/2565หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)กพส.มท 0810.8/ว387924/11/256528/11/2565
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)กพส.มท 0810.8/ว387924/11/256528/11/2565
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)กพส.มท 0810.8/ว390125/11/256525/11/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศกพส.มท 0810.6/ว389025/11/256525/11/2565
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็กกพส.มท 0810.4/ว386324/11/256525/11/2565
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ป้ายประชาสัมพันธ์]กศ.มท 0816.5/ว388225/11/256525/11/2565
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกพส.มท 0810.7/ว387724/11/256525/11/2565
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ]     [รายละเอียด]กศ.มท 0816.3/ว388124/11/256524/11/2565
การทำกิจการนอกเขตเทศบาลกม.มท 0804.3/ว380622/11/256524/11/2565
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลังกม.มท 0804.3/ว380722/11/256524/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว386024/11/256524/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว385924/11/256524/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว385824/11/256524/11/2565
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.3/ว386224/11/256524/11/2565
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น]     [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]กศ.มท 0816.3/ว386124/11/256524/11/2565
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งกสธ.มท 0819.2/ว386424/11/256524/11/2565
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)กศ.มท 0816.3/ว384424/11/256524/11/2565
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565กค.มท 0803.3/ว385724/11/256524/11/2565
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กค.มท 0803.3/ว385624/11/256524/11/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.5/ว384123/11/256524/11/2565
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กพส.มท 0810.6/ว384624/11/256524/11/2565

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 68273ทั้งหมด:
  • 33วันนี้:
  • 29เมื่อวานนี้:
  • 443สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1539ต่อเดือน:
  • 59ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 23 มกราคม 2019เริ่มนับ: