เมนูหลัก

แผนพัฒนาเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 15

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ตุลาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
5 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลนาน้อย
19 พฤษภาคม 2564 ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินตามสำเนาโฉนด
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย เขต 1 อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

หนังสือราชการจาก สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/01/2565หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชนกพส.มท 0810.7/ว12014/01/256514/01/2565
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.มท 0803.3/ว11614/01/256514/01/2565
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กม.มท 0804.6/ว11914/01/256514/01/2565
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)กค.มท 0803.3/ว11514/01/256514/01/2565
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conferenceกพส.มท 0810.7/ว9613/01/256514/01/2565
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)กศ.มท 0816.1/ว11214/01/256514/01/2565
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)กศ.มท 0816.1/ว317930/12/256414/01/2565
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน      [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสธ.มท 0819.2/ว10214/01/256514/01/2565
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)กพส.มท 0810.8/ว9413/01/256514/01/2565
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565กพส.มท 0810.3/ว8813/01/256514/01/2565
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กยผ.มท 0815.4/ว10814/01/256514/01/2565
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดกม.มท 0804.3/ว759430/12/256414/01/2565
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)กศ.มท 0816.4/ว9713/01/256513/01/2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.4/ว9813/01/256513/01/2565
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษกสว.มท 0820.2/ว9513/01/256513/01/2565
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.4/ว9313/01/256513/01/2565
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65กพส.มท 0810.4/ว7412/01/256513/01/2565
ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ (กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.3/ว8913/01/256513/01/2565
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สน.บถ.มท 0809.4/ว8712/01/256513/01/2565
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564กสว.มท 0820.2/ว7512/01/256512/01/2565

กระดานสนทนา

นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล

นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
โทร 089-9982904
061-2705707

 

 

 

 

นายจงกล ทองเทพ

รองปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย
โทร 093-1371109

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 50005ทั้งหมด:
  • 20วันนี้:
  • 22เมื่อวานนี้:
  • 338สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 654ต่อเดือน:
  • 45ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 23 มกราคม 2019เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร