ITA  23/04/2024  14:25 น.


อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง  14/02/2024  08:42 น.


ประชาสัมพันธ์เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์  13/02/2024  15:49


เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย  28/01/2024  20:12


รับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566  28/01/2024  20:11


โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  28/01/2024  20:09 น.งานกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดน่าน

 28/02/2024 :  15:41 น.


งานทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย

 22/02/2024 :  12:02 น.


เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566

 28/01/2024 :  19:34 น.


รับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566

 21/01/2024 :  21:18 น.


โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 21/01/2024 :  21:15 น.


ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและโภชนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

 22/01/2024 :  20:00 น.


กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2566

 21/01/2024 :  21:07 น.


กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2566

 21/01/2024 :  21:05 น.


ประชาคมทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2566-2570

 22/01/2024 :  20:02 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

เรียน ประชาชนทั่วไป  23/04/2024  09:30 น. ( 2)
เรื่อง แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี

เรียน ประชาชนทั่วไป  18/04/2024  12:28 น. ( 15)
เรื่อง 024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน ประชาชนทั่วไป  17/04/2024  16:21 น. ( 23)
เรื่อง 01 โครงสร้างเทศบาลตำบลนาน้อย

เรียน ประชาชนทั่วไป  22/04/2024  16:42 น. ( 22)
เรื่อง 011 คู่มือการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลนาน้อย

เรียน ประชาชนทั่วไป  11/04/2024  14:35 น. ( 20)
เรื่อง 015 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567

เรียน ประชาชนทั่วไป  11/04/2024  14:27 น. ( 23)
เรื่อง 027 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy


งานจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน  02/04/2024  10:38 น. ( 36)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยข้างบ้านนางสมบูรณ์ วิรุฬรัตน์ หมู่ 2 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

เรียน  02/04/2024  10:36 น. ( 31)
เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานลำห้วยทรายมูล เชื่อมต่อ เขตเทศบาลตำบลศรีษะเกษ หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

เรียน  25/01/2024  16:55 น. ( 233)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(บริเวณบ้านนางรัตนกร โมนะวงศ์ ถึงบ้านน

เรียน  25/01/2024  16:53 น. ( 216)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณข้างบ้านนายพิษณุ คำสุรันทร์) ห

เรียน  25/01/2024  16:50 น. ( 217)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณทางเข้าน้่ำบ่อ

เรียน  25/01/2024  16:47 น. ( 273)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล.(บริเวณนานางส่งศรี เรือนอุ่น) หมู่ 1 ตำ
เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) (177)

ผ้าหมัดย้อมกลุ่มสตรีบ้านนาราบ (216)

วัดดอนไชย (175)

วัดนาหลวง (168)

วัดนาราบ (190)

วัดนาน้อย (183)

 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
392 หมู่ 1 ถนนนาราบ-สันทะ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed