อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง  14/02/2024  08:42 น.


ประชาสัมพันธ์เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์  13/02/2024  15:49


เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย  28/01/2024  20:12


รับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566  28/01/2024  20:11


โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  28/01/2024  20:09 น.


ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและโภชนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  28/01/2024  20:08งานกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดน่าน

 28/02/2024 :  15:41 น.


งานทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย

 22/02/2024 :  12:02 น.


เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566

 28/01/2024 :  19:34 น.


รับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566

 21/01/2024 :  21:18 น.


โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 21/01/2024 :  21:15 น.


ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและโภชนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

 22/01/2024 :  20:00 น.


กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2566

 21/01/2024 :  21:07 น.


กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2566

 21/01/2024 :  21:05 น.


ประชาคมทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2566-2570

 22/01/2024 :  20:02 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

เรียน ประชาชนทั่วไป  26/01/2024  18:45 น. ( 191)
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน ประชาชนทั่วไป  26/01/2024  18:42 น. ( 171)
เรื่อง ผลการสรุปการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน ประชาชนทั่วไป  26/01/2024  18:41 น. ( 174)
เรื่อง แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย

เรียน ประชาชนทั่วไป  26/01/2024  18:39 น. ( 173)
เรื่อง การใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรียน ประชาชนทั่วไป  26/01/2024  18:39 น. ( 176)
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน ประชาชนทั่วไป  26/01/2024  18:38 น. ( 174)
เรื่อง ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


งานจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน  25/01/2024  16:55 น. ( 180)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(บริเวณบ้านนางรัตนกร โมนะวงศ์ ถึงบ้านน

เรียน  25/01/2024  16:53 น. ( 172)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณข้างบ้านนายพิษณุ คำสุรันทร์) ห

เรียน  25/01/2024  16:50 น. ( 169)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณทางเข้าน้่ำบ่อ

เรียน  25/01/2024  16:47 น. ( 176)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล.(บริเวณนานางส่งศรี เรือนอุ่น) หมู่ 1 ตำ

เรียน ประชาชนทั่วไป  26/01/2024  13:50 น. ( 180)
เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.(บริเวณข้างบ้านนายประเสริฐ

เรียน ประชาชนทั่วไป  26/01/2024  13:49 น. ( 201)
เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง(บริเวณหน้าบ้านนายไพรัตน์ จันทร์หอม)
เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) (112)

ผ้าหมัดย้อมกลุ่มสตรีบ้านนาราบ (137)

วัดดอนไชย (101)

วัดนาหลวง (110)

วัดนาราบ (117)

วัดนาน้อย (116)

 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed