ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  17/12/2023 22:38 น.

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ 

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้สะดวก มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง เช่น การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ติดตั้งกระจกโค้ง หลังคาคลุมลานกีฬา การจัดหารถรางไว้บริการประชาชน
 2. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นให้เด็กเยาวชนมีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ มีความพร้อมด้านสติปัญญา ประชาชนได้สืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • ด้านการศึกษา เทศบาลตำบลนาน้อยมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของศูนย์ที่ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เรียนรู้คู่พัฒนาการ ปูพื้นฐาน เตรียมความพร้อมโดยมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 คน และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน 
  • ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาน้อยได้จัดสร้างอาคารศูนย์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอำเภอนาน้อย เพื่อไว้เป็นที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนอำเภอนาน้อย โดยจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ที่ชาวอำเภอนาน้อยใช้ในการดำรงชีวิตในอดีต จัดไว้ให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา  
  • กิจกรรมที่ดำเนินการในด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต กิจกรรมวันลอยกระทง การจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โครงการถนนวัฒนธรรมอำเภอนาน้อย และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นโครงการริเริ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จุดประกายความคิด สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้
 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลตำบลนาน้อย มีสวนสาธารณะ หรือสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในสวนสาธารณะจะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีลานกีฬาออกกำลัง หรือทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายและเต้นแอโรบิคไว้สำหรับให้บริการแก่ประชาชน
  • มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านสาธารณสุข การสนับสนุนป้องกันและแก้ไขโรคระบาด การควบคุมโรค กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง กิจกรรมที่ดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย การฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัข กิจกรรม Re-X-rey  กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างรั้วป้องกันยาเสพติด และแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้สูงอายุ
 4. ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาดน่าอยู่ และบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่
  • พระธาตุพลูแช่ เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่ของชาวอำเภอนาน้อย สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี ..2300 มีอายุประมาณ 256 ปี จุดเด่นที่สำคัญคือ มีพระประธานประทับในพระวิหารทรงมหาอุต และภายในพระธาตุได้บรรจุพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสถานที่นั่งปฏิบัติธรรมของชาวอำเภอนาน้อย
  • วัดนาราบ มีอายุประมาณ 270 ปี จุดเด่นที่สำคัญคือ พระธาตุนาราบ และต้นมะขามที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี มีลำต้นใหญ่ประมาณ 10 คนโอบ
  • วัดดอนไชยมีอายุประมาณ 340 ปีเศษ จุดเด่นที่สำคัญคือ มีภาพกิจกรรมฝาผนัง แสดงถึงความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตของชุมชนในอดีต และเป็นที่ตั้งศาลพระเจ้าชีวิต ซึ่งพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นผู้ให้สร้าง
  • วัดนาหลวงมีอายุประมาณ 455 ปี จุดเด่นที่สำคัญคือ เป็นสถานที่ค้นพบพระเจ้าแก้ว และพระยอดขุนพล ซึ่งเป็นพระเครื่องที่ลือเลื่องในความศักดิ์สิทธิ์และนับถือของคนทั่วไป
  • วัดนาน้อยมีอายุประมาณ 225 ปี มีจุดเด่นที่สำคัญคือ มีพระประทานวัดนาน้อยเป็นพระพุทธลักษณะองค์องค์ประธานประทับยืนแสดงปางประธานพรอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว มีพระเจ้าทองทิพย์ พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอนาน้อย และศาลเจ้าพ่อท้าวขาก่าน
  • กิจกรรมที่ดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อนโดยส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะและชุมชน โครงการลดแยกของเหลือใช้ในครัวเรือนและชุมชน โครงการรณรงค์ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล กิจกรรมล้างถังขยะ การจัดเก็บขยะ และการฝังกลบขยะ
 5. ด้านการบริหารจัดการองค์การและงานบริการ มุ่งเน้นการทำงานโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและมุ่งเน้นการบริหารงานแบบสร้างเครือข่ายบูรณาการการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การฝึกอบรมเพิ
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
392 หมู่ 1 ถนนนาราบ-สันทะ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed