สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  17/12/2023 19:18 น.
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาน้อย
ประวัติความเป็นมา
              เทศบาลตำบลนาน้อย จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2542 เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ตราไว้ ณ วันที่ 13  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 เป็นปีที่ 54 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 มีข้อบังคับใช้    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ประกอบกับต้องได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลที่จะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีบุคลากรและภารกิจอีกมากที่จะต้องรับผิดชอบ อีกทั้งภาระหน้าที่ของเทศบาลในด้านการให้บริการแก่ประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสำนักงานเดิมขอใช้ห้องสมุดประชาชนของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาน้อย ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดเล็ก  มีสภาพคับแคบ แออัด และรวมเป็นที่โรงเก็บรถ รถน้ำ ,รถดับเพลิง ทำให้ไม่สะดวกในการให้บริการประชาชน  และขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของสถานที่ราชการ ประกอบกับอำเภอนาน้อย จะก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ ซึ่งขยายเขตก่อสร้างถึงบริเวณอาคารดังกล่าวแล้ว เทศบาลตำบลนาน้อย จึงมี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสำนักงานเป็นของตนเอง ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาน้อย ประกอบด้วย นายสุขุม กำธรกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย, นายชิต เรืองนาราบ และนายอุปถัมภ์ ไชยมงคล เทศมนตรี    และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย จึงมีนโยบายดำเนินการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบการบริหารงานของเทศบาล ให้สามารถอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ขนาดกว้าง 17.50 เมตร ยาว 25.60 เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 960 ตารางเมตร ก่อสร้าง ณ ที่ตั้งเลขที่ 392 หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน     78.6 ตารางวา ซึ่งเทศบาลได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้ประโยชน์ในราชการ งบประมาณการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 5,183,350.- บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545 และก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่       21 มีนาคม พ.ศ.2547 ภายในอาคารประกอบด้วยส่วนราชการของเทศบาล ทั้งส่วนที่เป็นสำนักงานและส่วนสำหรับบริการประชาชน          ห้องโถง ห้องประชุม ห้องสุขาหญิง - ชาย มีทุกชั้น ด้านข้างสำนักงานเป็นอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณโดยรอบปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ร่มรื่นและสวยงาม อาคารสำนักงานหลังใหม่ได้เปิดให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานราชการตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา และทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อยหลังใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2548
 
ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลตำบลนาน้อย เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 75 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2499 โดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาน้อยตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ที่ตั้ง  
เทศบาลตำบลนาน้อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งใน 7 ตำบล ของอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตั้งอยู่เลขที่ 392 หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากที่ว่าการอำเภอ นาน้อยประมาณ 300 เมตร และห่างจากที่ว่าการศาลากลางจังหวัดน่านประมาณ  83  กิโลเมตร
อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 
เทศบาลตำบลนาน้อย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,562.50 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในอำเภอนาน้อย ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลตำบลศรีษะเกษ  อ.นาน้อย จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน
ทิศใต้และทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง จัดตั้งเทศบาลตำบลนาน้อย  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนาน้อย เป็นที่ราบ ใช้เป็นที่ตั้งชุมชน ร้านค้า และ พื้นที่เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลำน้ำแหง
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 37 – 40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย มี  4  หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านนาราบ
2 บ้านดอนไชย
3 บ้านนาหลวง
4 บ้านนาน้อย
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางการคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมภายในเทศบาลตำบลนาน้อย มีถนนท้องถิ่นที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านอย่างสะดวกมีการบริการรถโดยสารประจำทางสายเวียงสา - นาหมื่น ซึ่งวิ่งผ่านอำเภอนาน้อยตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1026 สายนาน้อย – นาหมื่น โดยมีจุดหยุดพักรับผู้โดยสารที่ศาลาหน้าที่ว่าการอำเภอนาน้อย  นอกจากนี้ยังมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1083 สามารถเดินทางจากอำเภอนาน้อย ไปยังอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และทางหลวง (รพช.) เชื่อมต่อระหว่างบ้านนาราบ – สันทะ ระยะทาง 20 กิโลเมตร
 

 

 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
392 หมู่ 1 ถนนนาราบ-สันทะ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed