สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  17/12/2023 20:24 น.

 

สภาพทั่วไป

 เทศบาลตำบลนาน้อย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,562.50 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในอำเภอนาน้อย ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลตำบลศรีษะเกษ  อ.นาน้อย จ.น่าน

ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน

ทิศใต้และทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง จัดตั้งเทศบาลตำบลนาน้อย  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน

 

การปกครอง

ดูแลปกครองครอบคลุม 4 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่บ้าน                      ชุมชน

หมู่ที่ 1                  บ้านนาราบ

หมู่ที่ 2                  บ้านดอนไชย

หมู่ที่ 3                  บ้านนาหลวง

หมู่ที่ 4                  บ้านนาน้อย

 

การคมนาคม

การคมนาคมภายในเทศบาลตำบลนาน้อย มีถนนท้องถิ่นที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านอย่างสะดวกมีการบริการรถโดยสารประจำทางสายเวียงสา - นาหมื่น ซึ่งวิ่งผ่านอำเภอนาน้อยตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1026 สายนาน้อย – นาหมื่น โดยมีจุดหยุดพักรับผู้โดยสารที่ศาลาหน้าที่ว่าการอำเภอนาน้อย  นอกจากนี้ยังมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1083 สามารถเดินทางจากอำเภอนาน้อย ไปยังอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และทางหลวง (รพช.) เชื่อมต่อระหว่างบ้านนาราบ – สันทะ ระยะทาง 20 กิโลเมตร

 

การประปา

เทศบาลตำบลนาน้อยทั้ง 4 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนประมาณ ื1209 ครัวเรือน ปัจจุบันครัวเรือนที่ใช้น้ำจากระบบประปาส่วนภูมิภาค ประมาณ 30 % จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาจากหมู่บ้าน(บ้านนาราบ) ประมาณ 12 % และอีก 58 % ใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น

 การไฟฟ้า

ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาน้อย   จากครัวเรือนทั้งหมด  1,209 ครัวเรือน  ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 100%

 

การสื่อสาร

โทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล มี  1  หมายเลข  ที่ทำการไปรษณีโทรเลข  1 แห่ง หอกระจายข่าวตามชุมชนต่างๆ 4 หมู่บ้าน  มี 1 จุดสำนักงาน

เขตเทศบาลตำบลนาน้อยมีเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ 2 แห่ง และส่วนใหญ่ประชาชนจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 90  และโทรศัพท์ประจำบ้าน ร้อยละ 70

 

ลักษณะการใช้ที่ดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15% ลักษณะดินในพื่้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 %

 

สถานประกอบการด้านการบริการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์   จำนวน  1  แห่ง

ธนาคารออมสิน        จำนวน  1  แห่ง

ตลาดสด   จำนวน  2  แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน   จำนวน  1  แห่ง

ร้านค้าต่างๆ   จำนวน  99  แห่ง

เซเว่นอีเลฟเว่น   จำนวน  1  แห่ง

ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง

สถานีวิทยุชุมชน จำนวน 1 แห่ง

 

ข้อมูลถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย

ถนนลูกรัง  จำนวน   2  สาย

ถนน  คสล.  จำนวน    20  สาย

ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต  จำนวน    15  สาย

 

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลนาน้อย  ขนาด  120  เตียง 1  แห่ง

คลินิก  2 แห่ง

 

ศาสนสถาน

วัด   4   แห่ง ดังนี้

วัดบ้านนาราบ

วัดบ้านดอนไชย

วัดบ้านนาหลวง

วัดบ้านนาน้อย

 

การศึกษา

 

ชื่อโรงเรียน สังกัดการศึกษา ระดับการศึกษา
ร.ร นาราบ สพฐ. อนุบาล - ป.6
ร.ร นาหลวง สพฐ. อนุบาล - ป.6
ร.ร วัดนาราบ สพฐ. ม.1 - ม.6
ศูนย์เด็กเทศบาลตำบลนาน้อย เทศบาลนาน้อย เด็กเล็ก  3 - 5  ปี

 

  จำนวนประชากรเดือน พฤษภาคม 2562

 

 
 ตำบล/หมู่บ้าน จำนวน/หลัง ชาย  หญิง  รวม
หมู่ 1 679 542 602 1,144
หมู่ 2 166 206 190 396
หมู่ 3 202 227 282 509
หมู่ 4 160 202 227 429

 

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย

ชาย  1,200 คน

หญิง 1,330 คน

รวม  2,530 คน

จำนวนครัวเรือน 1,209 ครัวเรือน


 

 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
392 หมู่ 1 ถนนนาราบ-สันทะ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed