นโยบายการบริหารงาน
นโยบายการบริหารงาน  17/12/2023 22:40 น.

 นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหารงาน

1.นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการ

โดยการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด

1.1 พัฒนา ปรับปรุงระบบการทำงาน การบริหารงานทุกฝ่ายในเทศบาลให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ

1.2 สนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาในทุกๆด้าน  โดยเฉพาะการเอาเทคโนโลยีด้านต่างๆมาใช้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมรับรู้ถึงระบบการทำงานของเทศบาล

1.4 อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ให้มีความรู้ วิสัยทัศน์ ทำงานอย่างมีแผนการโดยหลักธรรมมมาภิบาล

1.5 อบรมให้คสามรู้แก่องค์กร กลุ่มเครือข่าย กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาลตำบลนาน้อย เพื่อให้มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่องาน

1.6 ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์งาน ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

1.7 จัดกิจกรรมหน่วงานรัฐบาลสัญจร ออกพบปะให้บริการเกี่ยวกับงานต่างๆ ของเทศบาลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ โดยมุ่งให้เป็นชุมชนแห่งปัญญาดำรงชีวิตและแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา อีกทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

2.1 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลให้มีความเหมาะสมกับพื่นที่ เช่นหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย  หลักสูตรการทำอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น

2.2 พัฒนาการเรียน การสอนให้ก้าวหน้า ทันสมัย โดยสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีให้ทางโรงเรียนอย่างพอเพียง

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพ พลานามัยของเด็กนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ โดยให้การรดูแลเรื่องอาหาร และอาหารเสริมอย่างทั่วถึง

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและยากจน

3.นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคมคุณภาพ

ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ และปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.  นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภภัยไข้เจ็บ

4.1 เร่งรัดจัดพื้นที่กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล โดยการคัดแยก กลบ ฝัง เผา อย่างเป็นระบบ ครบทุกพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดถนน ตลาดสดให้ดูดี ไม่มีมลพิษ

4.2 ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพ และการเฝ้าระวังด้านสุขภาพของประชาชนคนในเขตเทศบาลเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นประตำทุกปี

4.3 จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนให้ความรู้ ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง โดยสนับสนุน โดยสนับสนุนกิจกรรมให้แก่ อสม.และกลุ่มผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมร่วมกัน

4.4 ส่งเสริมให้มีการอบรมด้านอาหารปลอดภัย โรคอาหารเป็นพิษ และการป้องกันโรคระบาดแก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่ม อสม.และประชาชนทั่วไป

4.5 ส่งเสริมการอบรมให้ประชาชนมีสุขภาพดี รู้วิธีป้องกันโรคด้วยตัวเอง ร่วมกับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

4.6 จัดให้มีการควบคุม ดูแลกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

4.7 จัด ควบคุม ดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ

4.8 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังการทุกระดับทั้งเยาวชน ประชาชน โยการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ

4.9  ร่วมงานกับหน่วงานอื่น  สร้างระบบป้องกันภัยยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนพันภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

4.10  จัดให้มีการวสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันโรคภัยต่างๆให้ประชาชนปลอดภัย

4.11 พัฒนาสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลให้ปลอดสารพิษ และมลภาวะทุกชนด

4.12 พัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และโบราณสถาน โบราณวัตถุให้ดูดีมีความร่มรื่นและสวยงานอยู่เสมอ

5. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

5.1 ส่งเสริมการร่วมกลุ่มอาชีพ และการมีงานทำในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5.2 พัฒนาระบบสาธารณุปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาาตรฐานและเพียงพอ

5.3 ส่งเสริมสร้างอาชีพใหม่ๆในชุใชน

5.4 ส่งเสริมโอกาสให้ประชาชนได้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านงานฝีมือ เพื่อก้าวไปสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

5.5 ส่งเสริมให้มีพื้นที่การค้าขายมากขึ้น รวมถึงารจัดระเบียนคาราวานสินค้า

5.6 ส่งเสรมให้มีการอบรมทักษะการทำแผนธุรกิจแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย เพื่อเพิ่มความสามารถในการหารายได้

5.7 พัฒนาระบบตลาดให้สะอาด ให้เป็นตลาดน่าซื้อ

5.8  ประสานงานกับหน่มวงานต่างๆ โดยเฉพาะการร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตร  เพื่อการจัดหาทุน เพื่อส่งเสริมการลงทุน การผลิตสินค้าและการจำหน่วยสินค้าให้แก่ประชาชน

5.9 สนับสนุน ส่งเสริมแนวคิดการบริหารกองทุนต่างๆของหมู่บ้าน

5.10 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้ ทักษะและวิธีการมาพัฒนาาประบใช้ในพื้อนที่เทศบาาลตำบลนาน้อย สร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน

6.นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จัดสร้างพื้นฐานชีวิตให้ประชาชนมีความสุข ปลอดภัย น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางสะดวกโดยทั่วถึงกัน

6.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ

6.2 ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ให้ทั่วถึง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.3 ปรับปรุงถนน ขยายถนน ให้ดีมีความเหมาะสมกับการขยายตัวของเทศบาล

6.4 จัดให้มีแสงสว่างในที่สาธารณอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับความปลอดภัยของประชาชน

6.5 จัด ปรับปรุง คู คลอง ลำเหมือง ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย

6.6 พััฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำแหง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

6.7 นำปัญหาของชุมชนเข้าสู่กระบวนการประชาคม และพิจารณาตามความเป็นไปได้ทางกฎหมายและระเบียบราชการ

 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
392 หมู่ 1 ถนนนาราบ-สันทะ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed