เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
  หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
ประชาชนทั่วไป
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

 13/06/2024  14:25 น. ( 19)
ประชาชนทั่วไป
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

 13/06/2024  14:24 น. ( 17)
ประชาชนทั่วไป
019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

 25/04/2024  15:54 น. ( 216)
ประชาชนทั่วไป
08 แผนดำเนินงานประจำปี 2567

 25/04/2024  16:39 น. ( 196)
ประชาชนทั่วไป
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี

 23/04/2024  09:30 น. ( 244)
ประชาชนทั่วไป
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 07/05/2024  12:15 น. ( 212)
ประชาชนทั่วไป
01 โครงสร้างเทศบาลตำบลนาน้อย

 17/04/2024  16:21 น. ( 220)
ประชาชนทั่วไป
011 คู่มือการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลนาน้อย

 22/04/2024  16:42 น. ( 257)
ประชาชนทั่วไป
015 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567

 11/04/2024  14:35 น. ( 176)
ประชาชนทั่วไป
027 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy

 11/04/2024  14:27 น. ( 186)
ประชาชนทั่วไป
021 ขับเคลื่อนจริยธรรม

 11/04/2024  12:32 น. ( 183)
ประชาชนทั่วไป
017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

 25/04/2024  14:33 น. ( 170)
ประชาชนทั่วไป
016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 24/04/2024  14:10 น. ( 188)
ประชาชนทั่วไป
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 22/04/2024  14:06 น. ( 192)
ประชาชนทั่วไป
028 รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy

 19/04/2024  09:38 น. ( 161)
ประชาชนทั่วไป
020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 09/04/2024  14:46 น. ( 161)
ประชาชนทั่วไป
035รายงานการดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2567

 25/04/2024  14:48 น. ( 157)
ประชาชนทั่วไป
034 มาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 25/04/2024  14:47 น. ( 157)
ประชาชนทั่วไป
020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าฟน้าที่ของรัฐ

 05/04/2024  15:52 น. ( 151)
ประชาชนทั่วไป
033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

 19/04/2024  10:05 น. ( 165)
ประชาชนทั่วไป
032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567

 05/04/2024  11:14 น. ( 167)
ประชาชนทั่วไป
010 คู่มือหรือแนววทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 23/04/2024  09:00 น. ( 164)
ประชาชนทั่วไป
018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 05/04/2024  09:50 น. ( 148)
ประชาชนทั่วไป
09 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566

 26/04/2024  11:15 น. ( 181)
ประชาชนทั่วไป
014 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 22/04/2024  09:00 น. ( 152)
ประชาชนทั่วไป
031รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

 03/04/2024  11:35 น. ( 161)
ประชาชนทั่วไป
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

 02/04/2024  16:31 น. ( 169)
ประชาชนทั่วไป
รายงานสถิติการให้บริการของประชาชนผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลนาน้อย

 07/05/2024  12:18 น. ( 188)
ประชาชนทั่วไป
030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 19/04/2024  09:52 น. ( 183)
ประชาชนทั่วไป
029รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 05/04/2024  10:22 น. ( 166)
ประชาชนทั่วไป
024สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 07/05/2024  12:12 น. ( 163)
ประชาชนทั่วไป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 2566-2570

 25/03/2024  14:58 น. ( 168)
ประชาชนทั่วไป
022คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 05/04/2024  10:21 น. ( 197)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy ประจำปี 2567

 20/03/2024  09:43 น. ( 194)

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 13/03/2024  10:38 น. ( 164)
ประชาชนทั่วไป
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ กาดของดีเมืองน่าน

 12/03/2024  11:32 น. ( 151)
ประชาชนทั่วไป
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย ประจำปี 2567

 11/03/2024  15:57 น. ( 193)
ประชาชนทั่วไป
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2567

 26/01/2024  18:45 น. ( 361)
ประชาชนทั่วไป
ผลการสรุปการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566

 26/01/2024  18:42 น. ( 336)
ประชาชนทั่วไป
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย

 26/01/2024  18:41 น. ( 340)
ประชาชนทั่วไป
การใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 26/01/2024  18:39 น. ( 346)
ประชาชนทั่วไป
การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

 26/01/2024  18:39 น. ( 343)
ประชาชนทั่วไป
ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 26/01/2024  18:38 น. ( 341)
ประชาชนทั่วไป
รายงานข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนาน้อย ปี 2566

 26/01/2024  18:37 น. ( 329)
ประชนทั่วไป
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566

 26/01/2024  18:35 น. ( 315)
ประชาชนทั่วไป
เตือนกลลวงมิจฉาชีพแก๊งคอลเช็นเตอร์หลอกให้ชำระภาษีที่ดิน

 26/01/2024  18:33 น. ( 318)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

 26/01/2024  18:32 น. ( 305)
ประชาชนทั่วไป
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

 26/01/2024  18:30 น. ( 320)
ประชาชนทั่วไป
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

 26/01/2024  18:28 น. ( 301)
ประชาชนทั่วไป
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

 26/01/2024  18:29 น. ( 315)
ประชาชนทั่วไป
โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 30 มิถุนายน 2566 นี้เท่านั้น

 26/01/2024  18:22 น. ( 316)
ประชาชนทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 26/01/2024  18:20 น. ( 307)
ประชาชนทั่วไป
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 26/01/2024  18:19 น. ( 311)
ประชาชนทั่วไป
วิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี2565

 26/01/2024  18:17 น. ( 315)
ประชาชนทั่วไป
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566

 26/01/2024  18:16 น. ( 310)
ประชาชนทั่วไป
แผนการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต ปี2566

 26/01/2024  18:15 น. ( 299)
ประชาชนทั่วไป
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดข้อบังคับ

 26/01/2024  18:13 น. ( 346)
ประชาชนทั่วไป
Dos & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

 26/01/2024  14:13 น. ( 298)
ประชาชนทั่วไป
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 26/01/2024  14:12 น. ( 309)
ประชาชนทั่วไป
การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 15 ในปีภาษี พ.ศ.2566

 26/01/2024  14:11 น. ( 335)
ประชาชนทั่วไป
รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

 26/01/2024  14:10 น. ( 299)
ประชาชนทั่วไป
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566

 26/01/2024  14:08 น. ( 309)
ประชาชนทั่วไป
กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์

 26/01/2024  14:08 น. ( 308)
ประชาชนทั่วไป
รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

 26/01/2024  14:07 น. ( 323)
ประชาชนทั่วไป
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

 26/01/2024  14:05 น. ( 301)
ประชาชนทั่วไป
บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

 26/01/2024  14:03 น. ( 321)
ประชาชนทั่วไป
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี 2566

 26/01/2024  14:02 น. ( 339)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
392 หมู่ 1 ถนนนาราบ-สันทะ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed