เมนูหลัก

แผนพัฒนาเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร FACEBOOK

โหลดเพิ่ม

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 5 21

ข่าวประชาสัมพันธ์

8 มิถุนายน 2565 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7 มิถุนายน 2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสุรพลพงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย มอบหมาย ให้ฝ่ายงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน และกองช่าง ช่วยปรับหน้าปูนซีเมนต์ ซอยทางเข้าบ้านป่าแพะ ข้างบ้านพักป่าไม้ บ้านนาราบ ม.1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน ตามนโยบาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
6 มิถุนายน 2565 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย มอบหมาย กองช่าง ดำเนินการ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนาราบ ม.1 บ้านนาหลวง ม.3 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน ตามแบบคำร้องแจ้งการขอความช่วยเหลือ ของประชาชน ตามนโยบาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
6 มิถุนายน 2565 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
3 มิถุนายน 2565 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นำโดยนายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมาราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอนาน้อย
2 มิถุนายน 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย มอบหมาย ให้ฝ่ายงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ตัดต้นไม้ในบริเวณบ้านเรือนประชาชน บ้านดอนไชย ม.2 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน ตามแบบคำร้องแจ้งการขอความช่วยเหลือ ของประชาชน ตามนโยบาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.
ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

หนังสือราชการจาก สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/06/2565หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์กสธ.มท 0819.2/ว191724/06/256524/06/2565
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองกต.มท 0818.2/ว436019/06/256524/06/2565
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565กพส.มท 0810.4/ว191824/06/256524/06/2565
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564สน.คท.มท 0808.2/ว191424/06/256524/06/2565
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกยผ.มท 0815.3/ว191624/06/256524/06/2565
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design)กพส.มท 0810.6/ว189423/06/256524/06/2565
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำกพส.มท 0810.4/ว191524/06/256524/06/2565
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Onlineสน.คท.มท 0808.2/ว191123/06/256524/06/2565
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565สน.บถ.มท 0809.3/ว190823/06/256524/06/2565
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กพส.มท 0810.6/ว189122/06/256524/06/2565
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณกพส.มท 0810.8/ว191223/06/256524/06/2565
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]สน.บถ.มท 0809.4/ว2623/06/256524/06/2565
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]กศ.มท 0816.3/ว189323/06/256524/06/2565
การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) (ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน) กรมการปกครองสล.มท 0801.4/ว165806/06/256523/06/2565
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022)กพส.มท 0810.6/ว187522/06/256523/06/2565
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกพส.มท 0810.2/ว188222/06/256523/06/2565
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565กพส.มท 0810.6/ว189022/06/256523/06/2565
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [เอกสาร] [เอกสาร]สน.คท.มท 0808.3/ว184920/06/256523/06/2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562สน.คท.มท 0808.3/ว443722/06/256523/06/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]สน.คท.มท 0808.5/ว188122/06/256523/06/2565

กระดานสนทนา

นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล

นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
โทร 089-9982904
061-2705707

 

 

 

 

นายจงกล ทองเทพ

รองปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย
โทร 093-1371109

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 59265ทั้งหมด:
  • 12วันนี้:
  • 82เมื่อวานนี้:
  • 562สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1797ต่อเดือน:
  • 79ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 23 มกราคม 2019เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร