เมนูหลัก

แผนพัฒนาเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรม / ผลงาน

1 22 23 24 25 26

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

20 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเดิน – วิ่งกับกิจกรรมเมืองงั่ว FUN FILLED ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สามารถสมัครได้ที่ www.nanoinan.com จนถึงวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลนาน้อย
16 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง รายงานการรับเงินจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลนาน้อย อำ เภอนาน้อย จังหวัดน่าน
14 ตุลาคม 2563 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2563
12 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เทศบัญญัติตำบลนาน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
1 ตุลาคม 2563 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564

งานจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศราคากลาง /

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือราชการจาก สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/11/2566หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]กศ.มท 0816.3/ว479917/11/256617/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกพส.มท 0810.8/ว469613/11/256613/11/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5กค.มท 0803.4/ว424216/10/256616/10/2566
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566กสธ.มท 0819.3/ว496328/11/256628/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566กสธ.มท 0819.3/ว496828/11/256628/11/2566
แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claimกสธ.มท 0819.3/ว496228/11/256628/11/2566
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมกสธ.มท 0819.3/1713928/11/256628/11/2566
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)กสว.มท 0820.4/ว494227/11/256628/11/2566
ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สน.บถ.มท 0809.3/ว495127/11/256628/11/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/16936-1700227/11/256628/11/2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567กสธ.มท 0819.2/ว494727/11/256628/11/2566
แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Election Information System (ELE)) [เอกสารแนบ]กต.มท 0818.3/ว491523/11/256628/11/2566
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกศ.มท 0816.4/ว494827/11/256627/11/2566
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566กสธ.มท 0819.3/ว493624/11/256627/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์กสธ.มท 0819.3/ว485323/11/256627/11/2566
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1กสธ.มท 0819.2/ว482920/11/256627/11/2566
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกศ.มท 0816.3/ว1150824/11/256624/11/2566
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูลกพส.มท 0810.8/ว491423/11/256624/11/2566
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [บัญชีแนบท้าย]กสว.มท 0820.4/ว490223/11/256623/11/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯกสธ.มท 0819.2/ว491123/11/256623/11/2566

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 97129ทั้งหมด:
  • 15วันนี้:
  • 72เมื่อวานนี้:
  • 456สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 2589ต่อเดือน:
  • 63ต่อวัน:
  • 2ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 23 มกราคม 2019เริ่มนับ: