เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย และนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาน้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 9 ปิดประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย และ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

สถ.4 1 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์