เทศบาลตำบลนาน้อยดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 

เทศบาลตำบลนาน้อยดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566  ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  โดยมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 5 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,964 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,291 คน คิดเป็นร้อยละ 65.73

โดยผลคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาน้อย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามลำดับต่อไป

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์