วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล พร้อมคณะผู้บริหาร และนายสมชาย ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการของนายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลนาน้อย ในประเด็น EHA 9002 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง ผลการประเมินรับรอง พบว่า เทศบาลตำบลนาน้อย ผ่านการประเมินรับรองในระดับพื้นฐาน ในการนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสำหรับประเด็น EHA 1000 – EHA 8000 เพื่อยกระดับการดำเนินงานเป็นลำดับต่อไป

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล พร้อมคณะผู้บริหาร และนายสมชาย ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการของนายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลนาน้อย ในประเด็น EHA 9002 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง ผลการประเมินรับรอง พบว่า เทศบาลตำบลนาน้อย ผ่านการประเมินรับรองในระดับพื้นฐาน ในการนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสำหรับประเด็น EHA 1000 – EHA 8000 เพื่อยกระดับการดำเนินงานเป็นลำดับต่อไป

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์