สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

 • เทศบาลตำบลนาน้อย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,562.50 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในอำเภอนาน้อย ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลตำบลศรีษะเกษ  อ.นาน้อย จ.น่าน
  ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน
  ทิศใต้และทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน

  แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
  เรื่อง จัดตั้งเทศบาลตำบลนาน้อย  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน

 การปกครอง
 • ดูแลปกครองครอบคลุม 4 หมู่บ้าน  ดังนี้
  • หมู่บ้าน                      ชุมชน
  • หมู่ที่ 1                  บ้านนาราบ
  • หมู่ที่ 2                  บ้านดอนไชย
  • หมู่ที่ 3                  บ้านนาหลวง
  • หมู่ที่ 4                  บ้านนาน้อย
 การคมนาคม
 • การคมนาคมภายในเทศบาลตำบลนาน้อย มีถนนท้องถิ่นที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านอย่างสะดวกมีการบริการรถโดยสารประจำทางสายเวียงสา - นาหมื่น ซึ่งวิ่งผ่านอำเภอนาน้อยตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1026 สายนาน้อย – นาหมื่น โดยมีจุดหยุดพักรับผู้โดยสารที่ศาลาหน้าที่ว่าการอำเภอนาน้อย  นอกจากนี้ยังมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1083 สามารถเดินทางจากอำเภอนาน้อย ไปยังอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และทางหลวง (รพช.) เชื่อมต่อระหว่างบ้านนาราบ – สันทะ ระยะทาง 20 กิโลเมตร
 •  
 การประปา
 • เทศบาลตำบลนาน้อยทั้ง 4 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนประมาณ ื1209 ครัวเรือน ปัจจุบันครัวเรือนที่ใช้น้ำจากระบบประปาส่วนภูมิภาค ประมาณ 30 % จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาจากหมู่บ้าน(บ้านนาราบ) ประมาณ 12 % และอีก 58 % ใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น
 การไฟฟ้า
 • ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาน้อย   จากครัวเรือนทั้งหมด  1,209 ครัวเรือน  ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 100%
 การสื่อสาร
 • โทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล มี  1  หมายเลข  ที่ทำการไปรษณีโทรเลข  1 แห่ง หอกระจายข่าวตามชุมชนต่างๆ 4 หมู่บ้าน  มี 1 จุดสำนักงาน
 • เขตเทศบาลตำบลนาน้อยมีเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ 2 แห่ง และส่วนใหญ่ประชาชนจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 90  และโทรศัพท์ประจำบ้าน ร้อยละ 70
 ลักษณะการใช้ที่ดิน
 • ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15% ลักษณะดินในพื่้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 %
 สถานประกอบการด้านการบริการ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์   จำนวน  1  แห่ง
 • ธนาคารออมสิน        จำนวน  1  แห่ง
 • ตลาดสด   จำนวน  2  แห่ง
 • สถานีบริการน้ำมัน   จำนวน  1  แห่ง
 • ร้านค้าต่างๆ   จำนวน  99  แห่ง
 • เซเว่นอีเลฟเว่น   จำนวน  1  แห่ง
 • ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
 • สถานีวิทยุชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 ข้อมูลถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย
 1. ถนนลูกรัง  จำนวน   2  สาย
 2. ถนน  คสล.  จำนวน    20  สาย
 3. ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต  จำนวน    15  สาย
 การสาธารณสุข
 1. โรงพยาบาลนาน้อย  ขนาด  120  เตียง 1  แห่ง
 2. คลินิก  2 แห่ง
 ศาสนสถาน
 • วัด   4   แห่ง ดังนี้
 • วัดบ้านนาราบ
 • วัดบ้านดอนไชย
 • วัดบ้านนาหลวง
 • วัดบ้านนาน้อย
 การศึกษา
 
ชื่อโรงเรียน สังกัดการศึกษา ระดับการศึกษา
ร.ร นาราบ สพฐ. อนุบาล - ป.6
ร.ร นาหลวง สพฐ. อนุบาล - ป.6
ร.ร วัดนาราบ สพฐ. ม.1 - ม.6
ศูนย์เด็กเทศบาลตำบลนาน้อย เทศบาลนาน้อย เด็กเล็ก  3 - 5  ปี
 
  จำนวนประชากรเดือน พฤษภาคม 2562
 
 ตำบล/หมู่บ้าน จำนวน/หลัง ชาย  หญิง  รวม
หมู่ 1 679 542 602 1,144
หมู่ 2 166 206 190 396
หมู่ 3 202 227 282 509
หมู่ 4 160 202 227 429
 
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย
 • ชาย  1,200 คน
 • หญิง 1,330 คน
 • รวม  2,530 คน
 • จำนวนครัวเรือน 1,209 ครัวเรือน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์