สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาน้อย

 • ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลนาน้อย จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2542 เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ตราไว้ ณ วันที่ 13  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 เป็นปีที่ 54 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 มีข้อบังคับใช้    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ประกอบกับต้องได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลที่จะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีบุคลากรและภารกิจอีกมาก        ที่จะต้องรับผิดชอบ อีกทั้งภาระหน้าที่ของเทศบาลในด้านการให้บริการแก่ประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสำนักงานเดิมขอใช้ห้องสมุดประชาชนของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาน้อย ซึ่งเป็นอาคาร          ชั้นเดียวขนาดเล็ก  มีสภาพคับแคบ แออัด และรวมเป็นที่โรงเก็บรถ รถน้ำ ,รถดับเพลิง ทำให้ไม่สะดวกในการให้บริการประชาชน  และขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของสถานที่ราชการ ประกอบกับอำเภอนาน้อย จะก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ ซึ่งขยายเขตก่อสร้างถึงบริเวณอาคารดังกล่าวแล้ว เทศบาลตำบลนาน้อย จึงมี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสำนักงานเป็นของตนเอง ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาน้อย ประกอบด้วย นายสุขุม กำธรกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย, นายชิต เรืองนาราบ และนายอุปถัมภ์ ไชยมงคล เทศมนตรี    และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย จึงมีนโยบายดำเนินการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบการบริหารงานของเทศบาล ให้สามารถอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ขนาดกว้าง 17.50 เมตร ยาว 25.60 เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 960 ตารางเมตร            ก่อสร้าง ณ ที่ตั้งเลขที่ 392 หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน     78.6 ตารางวา ซึ่งเทศบาลได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้ประโยชน์ในราชการ งบประมาณการก่อสร้าง                        รวมทั้งสิ้น 5,183,350.- บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545 และก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่       21 มีนาคม พ.ศ.2547 ภายในอาคารประกอบด้วยส่วนราชการของเทศบาล ทั้งส่วนที่เป็นสำนักงานและส่วนสำหรับบริการประชาชน          ห้องโถง ห้องประชุม ห้องสุขาหญิง - ชาย มีทุกชั้น ด้านข้างสำนักงานเป็นอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณโดยรอบปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ร่มรื่นและสวยงาม อาคารสำนักงานหลังใหม่ได้เปิดให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานราชการ              ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา และทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อยหลังใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2548

 • ข้อมูลทั่วไป 
  • เทศบาลตำบลนาน้อย เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 75 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2499 โดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาน้อยตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
 • ที่ตั้ง  
  • เทศบาลตำบลนาน้อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งใน 7 ตำบล ของอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตั้งอยู่เลขที่ 392 หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากที่ว่าการอำเภอ นาน้อยประมาณ 300 เมตร และห่างจากที่ว่าการศาลากลางจังหวัดน่านประมาณ  83  กิโลเมตร
 • อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 
  • เทศบาลตำบลนาน้อย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,562.50 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในอำเภอนาน้อย ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลตำบลศรีษะเกษ  อ.นาน้อย จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน
ทิศใต้และทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง จัดตั้งเทศบาลตำบลนาน้อย  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน

 • ลักษณะภูมิประเทศ
  • ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนาน้อย เป็นที่ราบ ใช้เป็นที่ตั้งชุมชน ร้านค้า และ พื้นที่เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลำน้ำแหง
 • ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู
  • ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 37 – 40 องศาเซลเซียส
  • ฤดูฝน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส
  • ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส
 • เขตการปกครอง
  • จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย มี  4  หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านนาราบ
2 บ้านดอนไชย
3 บ้านนาหลวง
4 บ้านนาน้อย
 • ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • เส้นทางการคมนาคมขนส่ง
   • การคมนาคมภายในเทศบาลตำบลนาน้อย มีถนนท้องถิ่นที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านอย่างสะดวกมีการบริการรถโดยสารประจำทางสายเวียงสา - นาหมื่น ซึ่งวิ่งผ่านอำเภอนาน้อยตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1026 สายนาน้อย – นาหมื่น โดยมีจุดหยุดพักรับผู้โดยสารที่ศาลาหน้าที่ว่าการอำเภอนาน้อย  นอกจากนี้ยังมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1083 สามารถเดินทางจากอำเภอนาน้อย ไปยังอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และทางหลวง (รพช.) เชื่อมต่อระหว่างบ้านนาราบ – สันทะ ระยะทาง 20 กิโลเมตร

ข้ามไปยังทูลบาร์