วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เทศบาลก้าวหน้า พัฒนาทันยุคสมัย ยึดมั่นขนบธรรมเนียม ประเพณี กีฬาไทย ร่วมใส่ใจคุณภาพชีวิต เน้นแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบาย

1.นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการ

2.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

3.นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคมคุรภาพ

4.นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

5.นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6.นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

หลักการบริหารงาน

  • ถูกต้อง (หลักความรับผิดชอบ)
  • โปร่งใส (หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้)
  • ร่วมใจ (หลักการมีส่วนร่วม)
  • ยุติธรรม (หลักนิติธรรมและคุณธรรม)

ข้ามไปยังทูลบาร์