วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

  • พันธกิจที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
  • พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาตามปรัชญา “การศึกษาตลอดชีวิต” เชิดชูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์สืบสานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน
  • พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ สามารถดำรงตนอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข
  • พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างอาชีพ มีรายได้ ตามศักยภาพของแต่ละชุมชน ดำรงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่
  • พันธกิจที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข้ามไปยังทูลบาร์