วันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรตำบลนาน้อย คณะผู้บริหาร พร้อมกับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชนและแผนพัมนาท้องถิ่น ปี2566-2570 ในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย ทั้ง 4 หมู่บ้าน 

วันที่ 7 – 10 กุุุมภาพันธ์ 2566 นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรตำบลนาน้อย คณะผู้บริหาร พร้อมกับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชนและแผนพัมนาท้องถิ่น ปี2566-2570 ในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย ทั้ง 4 หมู่บ้าน 

ผลจากการร่วมกิจกรรม สามารถนำผลการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการดำเนินงาน

  1. นำปัญหาของประชาชนมาแก้ไขได้ทันท่วงที
  2. นำความเห็นของประชาชนมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม พร้อมดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์