วันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรตำบลนาน้อย คณะผู้บริหาร พร้อมกับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการจัดทำเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชนและแผนพัมนาท้องถิ่น ปี2566-2570 ในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย ทั้ง 4 หมู่บ้าน 

ข้ามไปยังทูลบาร์