วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อยได้มีการจัดโครงการ ส่งเสริม สุขภาพช่องปากและโภชนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนาน้อย มาให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและภาวะทางโภชนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์