วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาน้อย นายสงวน ธิสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อพิจารณางบประมาณแผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง ปี 2565

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์