วันที่ 24 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลนาน้อย จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 โดยนายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ นายสมพงษ์ จายะนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศบาล สังกัด สำนักปลัด ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะจนเกิดผลดีแก่งานราชการของเทศบาลตำบลนาน้อย

Ilovepdf Merged (82)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์