วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาน้อย นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาน้อยเกิดความโปร่งใส

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์