วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนาราบ อสม. ลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง พ่นหมอกควันบ้านนาราบ ระยะห่าง 200 เมตร จากบ้านเกิดโรคไข้เลือดออก

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์