ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ 

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้สะดวก มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง เช่น การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ติดตั้งกระจกโค้ง หลังคาคลุมลานกีฬา การจัดหารถรางไว้บริการประชาชน
 2. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นให้เด็กเยาวชนมีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ มีความพร้อมด้านสติปัญญา ประชาชนได้สืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  1. ด้านการศึกษา เทศบาลตำบลนาน้อยมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของศูนย์ที่ว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เรียนรู้คู่พัฒนาการ ปูพื้นฐาน เตรียมความพร้อม” โดยมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 คน และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน 
  2. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาน้อยได้จัดสร้างอาคารศูนย์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอำเภอนาน้อย เพื่อไว้เป็นที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนอำเภอนาน้อย โดยจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ที่ชาวอำเภอนาน้อยใช้ในการดำรงชีวิตในอดีต จัดไว้ให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา  
  3. กิจกรรมที่ดำเนินการในด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต กิจกรรมวันลอยกระทง การจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โครงการถนนวัฒนธรรมอำเภอนาน้อย และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นโครงการริเริ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จุดประกายความคิด สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้
 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลตำบลนาน้อย มีสวนสาธารณะ หรือสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในสวนสาธารณะจะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีลานกีฬาออกกำลัง หรือทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายและเต้นแอโรบิคไว้สำหรับให้บริการแก่ประชาชน
  • มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านสาธารณสุข การสนับสนุนป้องกันและแก้ไขโรคระบาด การควบคุมโรค กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง กิจกรรมที่ดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย การฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัข กิจกรรม Re-X-rey  กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างรั้วป้องกันยาเสพติด และแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้สูงอายุ
 4. ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาดน่าอยู่ และบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่
  • พระธาตุพลูแช่ เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่ของชาวอำเภอนาน้อย สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ.2300 มีอายุประมาณ 256 ปี จุดเด่นที่สำคัญคือ มีพระประธานประทับในพระวิหารทรงมหาอุต และภายในพระธาตุได้บรรจุพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสถานที่นั่งปฏิบัติธรรมของชาวอำเภอนาน้อย
  • วัดนาราบ มีอายุประมาณ 270 ปี จุดเด่นที่สำคัญคือ พระธาตุนาราบ และต้นมะขามที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี มีลำต้นใหญ่ประมาณ 10 คนโอบ
  • วัดดอนไชยมีอายุประมาณ 340 ปีเศษ จุดเด่นที่สำคัญคือ มีภาพกิจกรรมฝาผนัง แสดงถึงความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตของชุมชนในอดีต และเป็นที่ตั้งศาลพระเจ้าชีวิต ซึ่งพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นผู้ให้สร้าง
  • วัดนาหลวงมีอายุประมาณ 455 ปี จุดเด่นที่สำคัญคือ เป็นสถานที่ค้นพบพระเจ้าแก้ว และพระยอดขุนพล ซึ่งเป็นพระเครื่องที่ลือเลื่องในความศักดิ์สิทธิ์และนับถือของคนทั่วไป
  • วัดนาน้อยมีอายุประมาณ 225 ปี มีจุดเด่นที่สำคัญคือ มีพระประทานวัดนาน้อยเป็นพระพุทธลักษณะองค์องค์ประธานประทับยืนแสดงปางประธานพรอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว มีพระเจ้าทองทิพย์ พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอนาน้อย และศาลเจ้าพ่อท้าวขาก่าน
  • กิจกรรมที่ดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อนโดยส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะและชุมชน โครงการลดแยกของเหลือใช้ในครัวเรือนและชุมชน โครงการรณรงค์ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล กิจกรรมล้างถังขยะ การจัดเก็บขยะ และการฝังกลบขยะ
 5. ด้านการบริหารจัดการองค์การและงานบริการ มุ่งเน้นการทำงานโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและมุ่งเน้นการบริหารงานแบบสร้างเครือข่ายบูรณาการการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำแผนชุมชน เป็นโครงการริเริ่มที่บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย กศน.อำเภอนาน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการการจัดทำแผนชุมชนแก่แกนนำแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อไปดำเนินการจัดทำแผนชุมชนได้ด้วยตัวเอง โครงการเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาสามปี เป็นโครงการประจำที่ต้องดำเนินการทุกปี แต่ได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายก่อนเสนอปัญหาความต้องการในพื้นที่  เช่น หน่วยงานสถานีตำรวจภูธรนาน้อย ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และภัยของยาเสพติด หน่วยงาน กศน.อำเภอนาน้อย ให้ความรู้เกี่ยวกับการการศึกษานอกระบบ ความรู้เกี่ยวกับ 10 ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
  • นอกจากนี้ยังดูแลความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงให้ความสำคัญในงานบริการแก่พี่น้องประชาชน เช่น โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร.และโครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลนาน้อย หรือ โอโทส ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่จะประสานงานกับท้องถิ่น เพื่อการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน  เทศบาลตำบลนาน้อยได้ทำการฝึกอบรมและทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ภาคอื่นๆ อย่างเข้มแข็ง การบริการข้อมูลข่าวสาร จัดตั้งศูนย์อินเตอร์ตำบลเพื่อบริการแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย จัดรายการนายกเทศมนตรีพบประชาชนทุกวันอาทิตย์ทางเสียงตามสายของเทศบาล กล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การบริการตัดต้นไม้  โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ในงานต่างๆ นอกจากนี้เทศบาลยังได้คำนึงถึงศักยภาพการขับเคลื่อนงานภายในองค์กร โดยการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
ข้ามไปยังทูลบาร์