ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณเลียบคลองชลประทานตั้งแต่บ้านนายสมัย ภูบัวดวง ถึง หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลนาน้อย หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน)

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณเลียบคลองชลประทานตั้งแต่บ้านนายสมัย ภูบัวดวง ถึง หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลนาน้อย หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน)

เปิดเผยราคากลางถนน คสล. นายสมัย ตลาดสด (ขึ้

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์