ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง การใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่

ข้ามไปยังทูลบาร์