สำนักปลัด

นายจงกล ทองเทพ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย

นางศุภธิวา แย้มสุริโยทัย

หัวหน้าสำนักปลัด

นายธีระวุฒิ พรมกามินทร์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายศิวศักดิ์ วิริยะกุล

นิติกร

นางสาวเข็มณัชชา อิศรางกูร ณ อยุธยา

นักพัฒนาชุมชน

นางนันท์สินี หมื่นคำเรือง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน

นายกวีวัธท์ โนทะ

พนักงานขับรถยนต์

นายสังคม สีแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นางทศพร วงศ์ทะเนตร

นักจัดการงานทั่วไป

ข้ามไปยังทูลบาร์