สำนักปลัด

-

ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย

นายจงกล ทองเทพ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย

นางทิพากร มีสุข

หัวหน้าสำนักปลัด

นายธีระวุฒิ พรมกามินทร์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายศิวศักดิ์ วิริยะกุล

นิติกรชำนาญการ

-

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเข็มณัชชา อิศรางกูร ณ อยุธยา

นักพัฒนาชุมชน

นางนันท์สินี หมื่นคำเรือง

เจ้าพนักงานทะเบียน

นายกวีวัธท์ โนทะ

พนักงานขับรถยนต์

นายสังคม สีแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นางทศพร วงศ์ทะเนตร

นักจัดการงานทั่วไป

ข้ามไปยังทูลบาร์