สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

นายประพันธ์ วิชายะ

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

ติดต่อ 087-3039054

นายคงศักดิ์ ใจเหมือย

รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

ติดต่อ 062-3014319

นายคงศักดิ์ ศรีพรม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย เขต 1

ติดต่อ 082-8926508

นายธนะชัย นาคนวม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย เขต 1

ติดต่อ 081-5954940

นายผดุง อิมี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย เขต 1

ติอต่อ 081-0255381

นายรังสรรค์ ยะติ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย เขต 1

ติดต่อ 065-6159446

นายวิรัตน์ ใจจะดี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย เขต 1

ติดต่อ 085-0297907

นายสมคิด สายนาค

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย เขต 2

ติดต่อ 086-1857712

ด.ต.สวงษ์ ใหม่จันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย เขต 2

ติดต่อ 090-1501068

นายภูมิพัฒน์ สิทธิยศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย เขต 2

ติดต่อ 080-1244424

นายสุริยา สารมณฐี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย เขต 2

ติดต่อ 065-4376510

นายไกรราช มีสุข

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย เขต 2

ติดต่อ 089-4321007

ข้ามไปยังทูลบาร์