สมาชิกสภา

นายประพันธ์ วิชายะ

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

นายคงศักดิ์ ใจเหมือย

รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

นายคงศักดิ์ ศรีพรม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

นายธนะชัย นาคนวม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

นายผดุง อิมี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

นายภูมิพัฒน์ สิทธิยศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

นายรังสรรค์ ยะติ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

นายวิรัตน์ ใจจะดี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

นายสมคิด สายนาค

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

ด.ต.สวงษ์ ใหม่จันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

นายสุริยา สารมณฐี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

นายไกรราช มีสุข

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาน้อย

ข้ามไปยังทูลบาร์