คณะผู้บริหาร

นายสุรพล พงษ์รัตนานุกูล

นายกเทศมนตรีตำลนาน้อย

นายสงวน ธิสาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย

นายบุญรวย มาเนตร

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย

นายสงบ เฉลิมลาภ

ที่ปรึกษานายกเทศมนาตรีตำบลนาน้อย

นายอัครวัฒน์ พงษ์รัตนานุกูล

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย

ข้ามไปยังทูลบาร์