กองวิชาการและแผนงาน

นายทินกร สำราญวงษ์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางดวงพร สุขชม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศิวศักดิ์ วิริยะกุล

นิติกร

ข้ามไปยังทูลบาร์