กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวนภสุพร ทองหล่อ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางดวงพร สุขชม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้ามไปยังทูลบาร์