กองช่าง

-

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิทักษ์ เหงาจุ๊

หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นางพิมพา สายน้ำเย็น

เจ้าพนักงานธุรการ

ข้ามไปยังทูลบาร์