กองคลัง

-

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสปอน สิทธิโน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกมลพรรณ คงชนะ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางเมธาพร ปิยศทิพย์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวภาวิกา แก้วใหม่

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชิดชนก ทาโน

เจ้าพนักงานพัสดุ

ข้ามไปยังทูลบาร์