กองคลัง

นางเปรมจิตร บ้านคุ้ม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสปอน สิทธิโน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวน้ำอ้อย ไชยนาเหลือง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางพิมพา สายน้ำเย็น

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชิดชนก ทาโน

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกมลพรรณ คงชนะ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ข้ามไปยังทูลบาร์