กองการศึกษา

-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายจงกล ทองเทพ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวรักชนก ใจกองละ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางแสงเดือน สิงห์ทอง

ครู

นางดาวเรือง ปรีชารักษ์

ครู

ข้ามไปยังทูลบาร์