กองการศึกษา

-

ผู้อำนวยกองการศึกษา

นางสาวเข็มณัชชา อิศรางกูร ณ อยุธยา

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวรักชนก ใจกองละ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางแสงเดือน สิงห์ทอง

ครู

นางดาวเรือง ปรีชารักษ์

ครู

ข้ามไปยังทูลบาร์