1.1.2 ข้อมูลผู้บริหาร

  นายสุรพล พงษ์รัตนานุกุล

นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
ติดต่อ  089 -9982904  /061-2705707

นายสงวน ธิสาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
ติดต่อ 086-1162648

นายสงบ เฉลิมลาภ 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนาน้อย
ติดต่อ 089-0896189

นายบุญรวย มาเนตร

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
ติดต่อ 081-0275404

 นายอัครวัฒน์ พงษ์รัตนานุกูล

เลขานายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
ติดต่อ 086-3639149

นายจงกล ทองเทพ

รองปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย
โทร 093-1371109

 

นางทิพากร  มีสุข

หัวหน้าสำนักปลัด
ติดต่อ  081 -0269995

  นางสาวนภสุพร  ทองหล่อ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ติดต่อ 089 - 7589383

 นางสาวสปอน  สิทธิโน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดต่อ 080-1341595

    นายพิทักษ์ เหงาจุ๊

หัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ติอต่อ 089-2643824

 

         นายรังสิพล  ก้อนใหม่             

นักจัดการงานทั่วไป  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ 063-6168324

ข้ามไปยังทูลบาร์